Iris Offset

Offset printable tightly woven white cloth